Regulamin konferencji

 

       Regulamin rejestracji uczestników, na Ogólnopolską Konferencję Technologii Keshe 2017, organizowaną przez PPHU COBRATEX Stanisław Staniszewski, 26-640 Skaryszew Ul. Piaseckiego 1 NIP: 796-003-35-39 oraz Studentów KFSSI .

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Ogólnopolska Konferencja Technologii Keshe 2017 zwaną w dalszej części Regulaminu Konferencją organizowana jest przez: PPHU COBRATEX Stanisław Staniszewski, 26-640 Skaryszew Ul. Piaseckiego 1 NIP: 796-003-35-39 oraz studentów KFSSI zwanych w dalszej części Organizatorami.

 2. PPHU COBRATEX Stanisław Staniszewski, odpowiedzialny jest za część organizacyjno-logistyczną (noclegi, pobyt, wyżywienie etc.) natomiast studenci KFSSI odpowiedzialni są za częśc organizacyjno-merytoryczną.

 3. Konferencja odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora.

 4. Organizator wskazuje miejsce przeprowadzenia konferencji zwanym dalej Miejscem Konferencji.

 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa
  w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

 6. Uczestnikami Konferencji mogą być wszystkie istoty horyzontalne i wertykalne.

 7. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa i sprzedaż. Sprzedaż urządzeń odbywa się tylko i wyłącznie przez autoryzowanych dystrybutorów KFSSI.

 8. Każda inna forma sprzedaży, będzie traktowana jako zakłócanie porządku i uprawnia Organizatorów Konferencji do wykluczenia osób z udziału w wydarzeniu. Osoby które dopuszczą się sprzedaży na terenie obiektu zostaną wydalone poza jego teren.

 9. Oficjalne strony internetowe Konferencji znajdują się pod adresami: www.keshe.pl www.kfssi.edu.pl

 10. Obowiązuje całkowity zakaz rejestracji wydarzenia za pomocą elektronicznych urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Jedynym uprawnionym podmiotem do rejestracji audiowizualnej jest Organizator.

 

 1. Uczestnictwo w Konferencji

 

 1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:

 2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej, lub też danych wymaganych
  w formularzu na adres e-mail Organizatora.

 3. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 14 kwietnia 2017 r.

 4. Uiszczenie opłaty  powinno zostać dokonane w terminie  48 godzin od informacji
  o przyjęciu zgłoszenia, podanych przez Organizatora.Dane konta do przelewu znajdują się w cenniku.

 5. Opłata ustalona jest wg wcześniej przygotowanego cennika. Ustaloną kwotę należy przelać na konto, wskazane przez Organizatora z dopiskiem w tytule: Konferencja 2017 imię i nazwisko uczestnika/uczestników. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowego serwisu konferencyjnego, pod adresem. www.keshe.pl, www.kfssi.edu.pl

 6. Wszystkie faktury VAT lub paragon fiskalny z tytułem dokonanych wpłat, wystawiane będą na Miejscu Konferencji.

 7. Uczestnikiem, który wygłasza prezentację (prelekcję) na dany temat zwanym dalej Występującym, jest osoba, która uczestniczy w sesji Konferencyjnej z własną prezentacją, zakwalifikowaną przez Organizatorów, wraz ze swoim wystąpieniem na wcześniej przygotowany temat dotyczącym technologii Keshe. Temat i forma prezentacji musi być zaakceptowana przez organizatora. Na wystąpienie proszę przewidzieć nie więcej niż 1 godzinę. O fakcie zakwalifikowania będzie poinformowany przez Organizatora.

 8. Osoba, która nie wygłasza prezentacji zwana dalej Uczestnikiem, jest osoba, która uczestniczy w sesji naukowo-dydaktycznej, edukacyjnej, która do terminu wskazanego przez Organizatora zgłosi swoje uczestnictwo, za pośrednictwem serwisu www.kfssi.edu.pl www.keshe.pl lub przesyłając formularz rejestracyjny na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 9. Uczestnik musi dokonać przelewem stosownych opłat. Potwierdzenie dokonanej wpłaty proszę przesłać na adres organizatora tylko i wyłącznie z wypełnionym formularzem/formularzami zgłoszenia uczestnictwa. Dane konta do przelewu znajdują się w cenniku.

 10. Istnieje możliwość opłaty na miejscu konferencji. Jednakże należy liczyć się
  z możliwością braku miejsc i inną ceną za udział w konferencji i noclegiem. Cennik powinien regulować taki przypadek.

 11. Koszty związane z przejazdem, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

 12. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji, za pośrednictwem serwisu internetowego, www.kfssi.edu.pl; www.keshe.pl upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa. Patrz punkt 2.9

 

 1. Rezygnacja z udziału w Konferencji

 

 1. Uczestnik może zrezygnować z  Konferencji. Rezygnacja z udziału w Konferencji, powinna być dokonana w formie pisemnej, podpisanej i wysłanej e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji.

 

2.1 Gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji, do 14. dnia przed rozpoczęciem Konferencji, Organizator zwróci Uczestnikowi 40% uiszczonej wpłaty za udział.

 

2.2 Gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji, na 13 dni przed rozpoczęciem Konferencji lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.

 

 1. Opłaty

 

 1. Szczegóły opłat za udział w Konferencji zamieszczone są w cenniku na stronie internetowej  pod adresem www.kfssi.edu.pl ; www.keshe.pl

 2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.

 3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie 48. godzin od przyjęcia zgłoszenia, upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

 1. Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora, powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Miejsca Konferencji.

 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie
  3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.

 3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

 1. Postanowienia końcowe

 1. Program konferencji jest zamknięty i nie przewiduje dodatkowych nie zatwierdzonych przez Organizatora tematów ze strony uczestników. Wszelkie tematy niezwiązane
  z programem Konferencji mogą być omawiane w kuluarach.

 2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci środki wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe w najbliższych dniach roboczych.

 3. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji.

 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 7. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku
  o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

 9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.kfssi.edu.pl www.keshe.pl

 11. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie
  w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.kfssi.edu.pl; www.keshe.pl

Nie masz uprawnień, aby dodawać komentarze.

Komentarze obsługiwane przez CComment

© 2017 Strona Studentów KFSSI PL